תקנון

תקנון אתגר ללא סוכר-ReFeed  (להלן: "ריפיד")
תנאי שימוש למשתמש/ת באתר ובאפליקציה
קבלת הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווה תנאי לקבלת שירותי ריפיד, לפי המפורט להלן.
אתר האינטרנט והאפליקציה, שייכים לחברת ריפיד. 
הכניסה לאתר ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותי ריפיד בין באמצעות האתר ו/או האפליקציה, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש של אתר זה וליתר התנאים כפי שיכולים להופיע באתר ו/או באפליקציה.
בכל דבר ועניין הקשורים לאתר ו/או לאפליקציה, ותנאי השימוש המפורטים להלן, ניתן לפנות אלינו בכתובת דואר אלקטרוני info@etgar-sugar.com, או בטלפון:0503030130.
א.    המצע של ריפיד 
1.    ריפיד היא פלטפורמה לטיפול דיגיטלי המסייעת לשינוי התנהגותי באמצעות ליווי, למידה, ניהול וניטור ומעניקה ליווי בזמן אמת באמצעות רשת האינטרנט. התכנית מיועדת לסוכרתיים, טרום סוכרתיים, סוכרת הריון ואנשים בריאים המעוניינים לעשות שינוי תזונה.
2.    הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
כתובתה הרשומה של ריפיד הינה: נחל מודיעין 54, כפר האורנים.
ב.    הגבלת אחריות
3.    בריפיד מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. 
יודגש, כי המידע, הכתבות, הידיעות, המאמרים, הטבלאות, הנתונים השונים, טיפים, רעיונות והמלצות ו/או כל מידע אחר המתפרסם הם בגדר מידע כללי בלבד (להלן: "המידע"). בהתאם, המידע אינו מהווה תחליף לבדיקה רפואית ו/או ייעוץ רפואי ו/או בדיקה ו/או ייעוץ אצל רופא המשפחה ו/או כל רופא אחר. 
כמו כן, אין לראות במידע "חוות דעת רפואית" ו/או "אבחנה רפואית" ו/או "המלצה רפואית" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי". 
יישום התכנים הנ"ל הינו באחריות בלעדית של המשתתף, וריפיד אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש לא זהיר בתכני התוכנית.
4.    המשתתף מצהיר בזה, כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל פעולה שיבצע כתוצאה מהשתתפות בתוכנית וכי ידוע לו שריפיד אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים.
5.    המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שריפיד פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
6.    המידע המתפרסם ברשת האינטרנט כולל גם מידע שמתפרסם בקבוצה על ידי המשתתפים. ריפיד אינו אחראי למידע ו/או לדעות המתפרסמות על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם ריפיד. ריפיד לא תשא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו בריפיד מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
7.    ריפיד אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
8.    בעשותו שימוש באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, המשתתף מצהיר, כי הוא משחרר את ריפיד, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר לנזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם ובקשר שימוש באתר ו/או באפליקציה.
ג.    תנאים לשימוש במידע
9.    מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתתף בלבד וכי אין המשתתף רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
10.    המשתתף מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט בריפיד. כן, מתחייב המשתתף, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתתף מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
11.    כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן בריפיד שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת הריפיד מראש ובכתב.
12.    המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
13.    לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
14.    המשתתף מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
15.    המשתתף מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
16.    ידוע למשתתף, כי ריפיד רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהקבוצה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתף. 
17.    ריפיד תהיה רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף בקבוצה לפי שיקול דעתה, וללא מתן הסברים או הודעה מראש.

ד. אופן ביצוע ההרשמה: 

18. לאחר שביצע המנוי את ההרשמה יקבל המנוי הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הרשמתו. ריפיד תעשה כל שביכולתה לעדכן את המנוי בהליך ההרשמה בהקדם אך עם זאת ריפיד אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר או במערכת הדיוור לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המנוי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כבת ביצוע ויתחיל המנוי בתכנית.
החיוב מתבצע עפ”י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.
ה. אופן ביצוע התשלום:

19. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.
20. אבטחה: כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL.
פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

ו. תוכניות: תוכנית 30 הימים הינה תשלום חד פעמי. בסיום התוכנית יכול המשתתף להרשם לתוכנית ההמשך כמנוי בתשלום חודשי קבוע בהו"ק. הגישה לאתר נחסמת בתום 30 ימים מסיום התוכנית.
ז.  ביטול השתתפות
21. תוכנית 30 הימים: החזר כספי מלא יינתן  עד שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת האתגר (יום חמישי פתיחת אתגר ועד למוצ״ש העוקב לו). 
4-7 ימים מיום פתיחת האתגר (ראשון-חמישי) יזכה ב-50% החזר כספי. לאחר מכן, לא יוחזרו דמי ההשתתפות באתגר.
22.    משתתף/ת שנרשם/ה לאתגר שהחל וגילה/תה כי אינו/ה יכול/ה, מכל סיבה, להשתתף באתגר, יוכלו לשמור את הזכות להשתתף באתגר אחר וזאת בטווח של חצי שנה מיום ההרשמה. באם ייבחר בזכות זו, יוצא המשתתף מהאתגר אליו נרשם.
23. תוכנית ההמשך: משתתף שנרשם לתכנית ההמשך ומסיבה כלשהי בחר שלא להמשיך בה, יוכל לקבל החזר כספי מלא ששולם עבור התכנית וזאת מרגע ביצוע העסקה ועד 48 שעות ממועד ההצטרפות לתכנית ההמשך. 

24. משתתף שבחר להפסיק את המנוי לאתגר ההמשך, יודיע על כך לריפיד-"אתגר ללא סוכר" באמצעות מייל info@etgar-sugar.com או באמצעות טופס צור קשר באתר. ביטול המנוי ייכנס לתוקפו בתוך 30 יום ממועד הודעת המנוי.

ח. תכנית אתגר + חיישן סוכר

1.פרטיו האישיים של לקוח הנרשם לתכנית זו יועברו לחברת גפן מדיקל הזכיינית של מד הסוכר הרציף איתו עובדת חברת ריפיד- ״אתגר ללא סוכר״, וזאת לצורך טיפול בהזמנה ובשילוח המוצר.

2. אחרי הצמדתו, לחיישן לוקח 24 שעות להתכייל והנתונים האמינים יתחילו להופיע רק בתום זמן זה

3.במידה והחיישן נפל ניתן להחליפו בטווח של 8 ימים, אך לאחר מכן הוא לא יוחלף

4. לא ניתן להתחרט ולהחזיר את החיישן לאחר שהוזמן

5. בתום השימוש בחיישן יש להוריד את הנתונים למחשב ולשלוח לריפיד-״אתגר ללא סוכר״ באמצעות המייל וכן יש לשלוח רישום האכילה. בהעדר שני נתונים אלה לא יוספק פענוח תזונה

6. סורק החיישן יוחזר על ידך לסניף סופר-פארם, בתוך מעטפה ייחודית שנמצאת בערכה
ט. תנאים נוספים
25.    פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של ריפיד, מפעילי האתגר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.
החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.
בכל מקרה, בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
מפעילי ריפיד שומרים את הזכות לסגור את האתגר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתגר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתגר.
י.    שינויים עיתיים בתקנון
יא.    ריפיד רשאית לבצע שינויים בתקנון מעת לעת ובכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מוקדמת באתר ו/או באפליקציה. שינויים מהותיים בתנאי השימוש יפורסמו באתר ו/או באפליקציה. 
המשך השימוש באתר ו/או באפליקציה לאחר פרסום השינויים יעידו על הסכמה וקבלה של תנאי השימוש. ככל ואינך מסכימ/ה עם תנאי השימוש החדשים, הנכם נדרשים להימנע משימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים המוצעים בהם. 
יב.    דין ושיפוט
26.    סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם האתר, האפליקציה,  השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז            תל- אביב, ישראל. 
הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.